נוער וסמים

נוער וסמים – החזקה ושימוש ב”סמים קלים” (בעיקר מריחואנה) בייחס לקטינים :

נוער וסמים – בנוגע לקטינים בחיבור לעבירות סמים ובמיוחד ל”סמים קלים”, כאן אין ספקות  – שיקום מעל הכול. באם בנושאי עבירת סמים יש מקרים רבים של סיום ללא הרשעה בעבירת סמים גם בייחס לבגירים.


– בייחס לקטינים המציאות הנ”ל היא על אחת כמה וכמה – אף בעבירות סמים קשות הרבה יותר !


קיים רצון עז במערכת הפלילית החקירתית והעונשית להוביל את התיקים הנ”ל לכדי סגירה !


היינו סגור את התיקים ושהכול ישוב על מקומו בשלום – אפילו ללא משפט פלילי ! הכול שאין נפגעים או הפצה של סמים אפילו קלים !


מיותר לציין שמדובר ברצון מערכתי שלא תמיד יכול לחפוף את המציאות. אבל המערכת הפלילית עושה הרבה מאוד על מנת להוביל את המציאות למציאות שהיא רוצה לראות. כך נסגרים מרבית התיקים הפליליים בנושאי סמים !

 נוער וסמים – למה חשוב לאפשר בקלות יחסית להוביל לסגירת התיק הפלילי  ?

כך יוצא שעבודה נכונה של עורך הדין הפלילי בעבריינות נוער בתיקים פליליים שנושאם סמים קלים – וטיפול נבון בכוחו לסגור תיקים פליליים של סמים רובם יסגרו עוד לפני ההליך המשפטי (מיותר לציין שלא כל התיקים יגיעו לסיום ללא משפט).


 ראוי לדעת, הנכונות הנ”ל יכולה להיות קיימת גם במקרים שהבעיה שעולה מהתיק היא מעל לבעיה של “שימוש אישי” בסם  -אבל אז יערכו בדיקות נוספות להבין מה טיב הבעיה ועד כמה יש הפנמה של המציאות אצל הנער.


בנקודה זאת חייבים לדעת – טיפול נבון בחקירה הפלילית במשטרה מוביל תיק חמור של החזקת סמים ועבירות סמים הרבה יותר קשות לכדאי סגירה – הרבה בזכות שימוש בכללי היועץ המשפטי לממשלה שבאים במיוחד לעזרה במקרים שכאלו.
 
_________________________________________________________________________________________
 

נוער וסמים – עבירה שלך החזקת סם לשימוש אישי וכן שימוש בסמים קלים:

 
מהי החזקת סם לשימוש אישי בסם ?
החוק מגדיר כמויות של שימוש אישי להבדיל משימוש מסחרי – כאן חייבים לדעת  – החוק אינו מדייק !
 
 
יש כאלו שיטענו שחוק קובע שמעל ל 15 גרם של מריחואנה החוק קובע שמדובר בשימוש מסחרי – זהו לא החוק.
עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי
 

החוק הפלילי בעבירות סמים רק מעביר את הנטל להוכיח שמדובר בשימוש אישי בסם אסור אל החשוד/נאשם  !


כך יוצא שבוחנים את הנסיבות כולן  – ולא פעם גם בתיקים על החזקת סם אסור גם של עשרות גרמים, שלא לומר מאות גרמים ואפילו ק”ג אחרים – לאחר בחינה של המציאות הפלילית מוכרז שהסם האסור היה לשימוש אישי !


נוער וסמים – עד כמה חשובה ההבחנה בין החזקה לשימוש אישי בסמים אסורים להחזקת הסם לשימוש מסחרי:
 
ההבחנה מובילה לאפשרות להימנע ממשפט – לדוגמה – לכן חשוב לעבוד על ההבחנה החל משלב החקירה הפלילית במשטרה !

יודגש – ההבחנה בין החוקים אינה סכמטית וכמו שהוסבר גם בכמויות ענק אפשר להיחשב לכזה שהחזיק בסם לשימוש אישי – ולהיפך.


נוער וסמים – נסיבות שמובילות לקביעה שמדובר בשימוש מסחרי (גם בכמויות קטנות):
 
יתכנו מקרים בהם אדם החזיק בכמות זעירה של סמים, אבל בהסבר שנתן הוא הפך את האירוע להחזקה לשימוש מסחרי.

הדוגמא הקלסית היא אדם שהסביר שהמטרה היא העברת הסם לאחר (גם ללא תמורה) – דוגמא זאת ממחישה עד כמה חשוב להיעזר בעורך דין פלילי בעת החקירה במשטרה !


 

חוק הנוער בייחס לעבירות סמים לצריכה אישית הוא לפי הנחיות היועמ”ש:

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הן חוק  – הדברים המובאים כאן הם עריכה מסוימת משיקולי היועמ”ש:


נוער וסמים – בתיקים פליליים :
עורך דין פלילי - עבריינות נוער
עורך דין פלילי עבריינות נוער
שיקולים מיוחדים קיימים במקרים של החזקה או שימוש והחזקה בסמים לצריכה בידי קטינים. לפיכך יש מקום למדיניות מיוחדת במקרים אלו.
:
 הימנעות מפתיחת תיק פלילי נגד קטינים החשודים בעבירות מסוימות של
שימוש עצמי והחזקת סמים, בהתקיים מספר תנאים.
 התנאים לסגירת התיק הפלילי :
הפניית קטנים כאלו לטיפול וקביעת אופן שיתוף הפעולה בין הגורמים הרלוונטיים בנושא זה.
 הדגש בהנחיה הוא על העדפת המסלול הטיפולי במקרים הראויים.

המטרות של המערכת הפלילית בייחס לקטינים :

א) להוציא קטינים, המעורבים בעבירות מהסוג הנדון.
ב) להגיע, במידת האפשר, למקורות מספקי הסם, מהם קנה הקטין את הסם או קיבל אותו.
ג) להגדיר את תפקידו של כל אחד מהגופים הנוגעים בדבר ולהסדיר את אופן שיתוף הפעולה ביניהם.

פעולות המשטרה בייחס לקטינים :
 
1.1 . נפתחה חקירה נגד קטין בעבירה של שימוש או של החזקת סמים מסוכנים לצורך שימוש עצמי (למעט הזרקה והסנפה של סמים), תשקול המשטרה אם לפתוח נגד הקטין תיק פלילי, או לנקוט לגביו הליך של “אי- תביעה” (להלן: א.ת.).
1.2 . המשטרה תודיע על האירוע לשירות המבחן לנוער (להלן: שירות המבחן) כנהוג בכל מקרה של הפניית קטין, ותנהג כמפורט להלן.
_________________________________________________________________________________________
המשטרה ביחס לקטינים בעבירת סמים :
המשטרה תימנע מפתיחת תיק פלילי נגד קטינים החשודים בעבירות הנ”ל, כאשר נתמלאו כל התנאים הבאים:
אין מידע על שימוש קודם בסמים או רישום קודם (כולל א.ת.); במקרים חריגים ניתן לאשר א.ת. בעבירה שנייה.
 הקטין מודה בעבירה ומתחייב לקבל טיפול כמפורט בסעיף 2 להלן.
(ג) הקטין אינו משתמש בסמים שימוש קבוע, סדיר ומתמשך, לא היה היוזם לקניית הסם, לא הפיצו, לא סחר בו ולא שידל קטינים אחרים להשתמש בו.
(ד) הקטין גילה לחוקר את מקורות הסם. הממונה על החקירה רשאי להמליץ על א.ת. בנסיבות מיוחדות בהן התרשם כי הקטין מפחד לגלות את מקורות הסם, או אינו יודע אותם.
_________________________________________________________________________________________

הודעה על פתיחת חקירה תועבר לקטין.

(א) המשטרה תודיע לקטין ולהוריו, כי בשלב זה אין החלטה אם להביא את הקטין לדין או לגנוז את חומר החקירה.
(ב) הקטין והוריו יחתמו בפני הממונה על החקירה על טופס “אזהרת קטין – סמים”. טופס זה יכלול את ההודעה שבסעיף 1.5 (א) וכן יצויין בו, שבקבלת ההחלטה תילקח בחשבון חוות הדעת של שירות המבחן.
(ג) העתק מטופס “אזהרת קטין – סמים” יישלח לשירות המבחן במצורף לטופס “הודעה על הפניית קטין”.

) ההודעה על פתיחת חקירה תועבר למנהל בית הספר, במקרים בהם סבור הממונה על החקירה כי העבירה נעשתה בבית הספר או בסביבתו הקרובה, כי מדובר בקבוצת תלמידים מאותו בית ספר וכי בפועל יש שיתוף פעולה בנושא עם בית הספר. במקרה כזה יש לציין את דבר ההודעה לבית הספר על גבי טופס ההפניה לשירות המבחן לנוער.


1.6 . קצין המבחן יעביר את חוות דעתו למשטרה לא יאוחר משלושה חודשים מיום העברת טופס “הפניית קטין” לשירות המבחן. על- פי בקשה מנומקת של קצין המבחן ניתן להאריך את התקופה בחודש נוסף.
המשטרה לא תנגוז גניזה סופית את חומר החקירה, המתיחס לעבירת סם של קטין, עד קבלת חוות דעת קצין מבחן. בכל מקרה החומר ייגנז אם עברו ארבעה חדשים ממועד העברת טופס “הפניית קטין” לשירות המבחן.
1.7 . המשטרה תשקול את המלצת קצין המבחן, ותחליט אם לגנוז סופית את חומר החקירה כ”אי-תביעה” או לפתוח תיק פלילי ולהביא את הקטין לדין. היא תודיע על החלטתה לשירות המבחן, לקטין, להוריו, ואם ההודעה נמסרה גם לבית הספר, גם למנהל לפי בקשתו.
למידע נוסף בנושא עבריינות נוער לחץ כאן.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן