חיפוש לא חוקי

עו"ד פלילי חיפוש לא חוקי
עו”ד פלילי חיפוש לא חוקי

חיפוש לא חוקי : מטרת החקירה במשטרה – היא השגת ראיות פליליות!

ראיות הדרושות למשטרה לצורך הוכחת חשדות מה שיוביל בהמשך לגיבוש האישום הפלילי! 

בפועל לא יכולה להתקיים חקירה במשטרה בלי צפי או רצון להעמיד לדין!

לכן, לדוגמה, חקירה של אירוע שהתיישן, לא יכולה להתקיים.


שיח של זכויות ולא של ראיות

בשנים האחרונות אנו דנים רובת בחוקיות הראיות – וממצב של ראיות שהושגו תוך דריסת הנאשמים אנו שואלים לא אחת מהן הזכויות שיש לנאשמים ולחשודים.

לא כולם מרוצים מהמגמה – אולם זאת עדיין ההלכה וראוי תמיד לבחון כל הליך וכל אירוע.

מתוך פסק דין נחמני – ע”פ 4039/19: שנת 2021. (דגשים לא במקור).

“….. הערעור דנן הוא אך דוגמה אחת מני רבות לתהליך שעובר המשפט הפלילי בשני העשורים האחרונים – משיח של ראיות לשיח של זכויות. בימים עברו, המשפט הפלילי התמקד בעבודה המייגעת והאפורה של בחינת כל ראיה לגופה, קבילותה, משקלה והצטברותה למכלול של ראיות, והכל על מנת לממש את תכלית כל התכליות של המשפט – חקר האמת. אך בעשורים האחרונים דומה כי המקום של ה”יש הראייתי” הולך ונזנח לטובת טענות לפגמים כאלה ואחרים בחקירה ובהליכי התביעה, טענות לאי חוקיות של מעשה זה או אחר במהלך החיפוש-תפיסה-חקירה, טענות להגנה מן הצדק ועוד. טענות כאלה, מסיטות את ההליך הפלילי מדרך המלך ומהתכלית של חקר האמת, גורמות להליך הפלילי להסתרבל ולהתארך עוד יותר, ולמעשה מביאות להיפוך תפקידים: “הנאשם קם מכיסאו והופך לקטיגור, והמאשימה אמורה מכאן ואילך להתגונן ולהוכיח כי פעלה כחוק” (עניין בן עוז, בפסקה 11). מבלי לכפור בתרומת שיח הזכויות להליך הפלילי ולזכויות הנאשם, לטעמי, הגיעה העת כי ההליך הפלילי שהלך והסתרבל ישיל מעליו משקולות שנוספו לו בשנים האחרונות, ויחזור ויעמיד במרכז הבמה את החתירה לבירור האמת העובדתית”. 


השגת הראיות על ידי החקירה במשטרה

המשטרה פועלת במבחר דרכים על מנת להשיג את הראיות הדרושות לה להפיכת החשדות לחשדות מגובשים שיובילו לאישומים הפליליים !

על מנת להיות לא להיות תלויים באמירות של עדים, שפעמים רבות מתבררות כשקרים, כמו גם הצורך להוכיח את האישום באופן חד משמעי – אחת הדרכים המרכזיות היא מציאת ראיות פורנזיות.

ראיות שבמקרה של שתיקה או הכחשה יחייבו תגובה !

ראיות שיובילו להרשעה בטוחה ! לאור זאת חשוב למשטרה לחפש ראיות ! חשוב לקשור את הראיות לאדם !


מתי החיפוש הוא חוקי?

חיפוש הוא חוקי שהוא מתקיים לפי החוק. (בנאלי).

החיפוש יכול להיות עם צו וללא צו – אולם אם יש צו הוא צריך להיות לפיו כולל בהגבלות הרשומות שם.

באם אין צו – יש כללים להתנהלות נכונה בעת החיפוש.

בחיפוש בצו שהשוטרים פועלים לפי האמור בצו – לדוגמה בדרכי החיפוש וכו. שופ-טים שונים במקרים שונים קובעים כללים לצורך ביצוע החיפוש.

צו חיפוש חייב לתאר את פרטי החצרים שלגביהם הוא ניתן. (הצו אינו על האדם אלא על החצרים!).

אין להשתמש בתיאור כוללני או סתמי.


דוגמה לכשל בחיפוש:

תיק בו הייתי מעורב השוטרים הגיעו לחשוד עליו היה צו מעצר וצו חיפוש, בצו היה רשום במפורש שאסור לחפש במכשירים אלקטרוניים וכי יש צורך בשני עדים.

היינו פעולת השוטר העוצר שהסביר לחשוד שאם לא ייתן את הקוד של המכשיר הנייד זה ייהרס בעת הפריצה – אינה חוקית, לבטח שאת החלק של המעצר הוא לא ביצע, אלא רק עיכב.

אירוע מסוג זה מאפשר טיעון של “זוטא” היינו שהראיות שהושגו באופן הבא – אינן חלק מהתיק.

חשוב לציין – יש את הצורך לבסס טיעונים מסוג זה מיד עם תחילתו של התיק הפלילי! היינו כבר בשלבי המעצר. (פעמים רבות).


חיפוש לא חוקי

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7

חשוב לדעת – מול הצורך של המשטרה יש צרכים נוספים במשטר דמוקרטי!

היינו יש זכויות אדם המתנגשות בצורך הזה  – זכויות שפעמים רבות יובילו לסירוב של בית המשפט להביט בראיות שנמצאו – בשל האופן בו נמצאו.

בעבר מדובר היה בחיפושים פולשניים (לגוף האדם), עתה מדובר גם בחיפושים שבוצעו בלי ליידע היטב בדבר הזכות לסרב לחיפוש או כלאו שיש בהם פגם בבסיס החיפוש.

גם חיפוש עם צו חוקי יכול להיות לא חוקי לאור הדרך בה הוא מבוצע, היינו שאופן הביצוע פגום.

אחד התפקידים המרכזיים של עורך דין פלילי היא לחפש את הכשלים שהתקיימו בעת איסוף הריאות – כך יוצא שגם אחרי ההגעה לראיות – יכול ויהיה זיכוי מלא – גם במקום בו ברור לחלוטין שיש אשמה פלילית (טכנית).


חיפוש לא חוקי 

חיפוש הוא אירוע קשה הפוגע בזכויות הפרט. לאור זאת הושמו סייגים על היכולת של המשטרה לחפש את הראיות שהיא מחפשת. הסייג המרכזי הוא בצורך של המשטרה לעבור לפני שופט לצורך הוצאת צו חיפוש (לחיפוש מתוכנן).

בנסיבות אלו המשטרה חייבת לדאוג לצו חיפוש – בחיפוש מתוכנן !כאן יש חובה לבצע את החיפוש כמאור בצו – ולפי התנאים בו. חריגה מהתנאים  יכול ותוביל לפסילה של הממצאים בחיפוש ! עורך הדין הפלילי חייב ליצור בזמן אמת תיעוד לכשלים הנ”ל בחיפוש !

בחיפוש שאינו מתוכנן יש צורך לעבור לפי כללים מסוימים – שרק אחריהם החיפוש יחשב לחוקי וממצאיו ראיות משפטיות תקפות ! עורך הדין הפלילי צריך לתעד את האירועים של על מנת לחסל את הראיות שיש ואלו שיכול וינבעו גם בהמשך מאותה התנהלות !


פסק דין מנחה – בן חיים

בש”פ 1495/20 קגן : “רע”פ 10141/09 בן חיים נ’ מדינת ישראל (6.3.2012) (להלן: עניין בן חיים): דגשים לא במקור.

 “מבחן החשד הסביר הוא בעיקרו מבחן אובייקטיבי שבו נדרש בית המשפט להעריך את סבירות שיקול דעתו של השוטר שערך את החיפוש לשם הכרעה בשאלת חוקיות החיפוש. יחד עם זאת, התנאים שבהם יתקיים חשד סביר המצדיק עריכת חיפוש ללא צו שיפוטי אינם ניתנים מטבע הדברים להגדרה ממצה וחד-משמעית. יישומו של מבחן זה מבוסס על נסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה, על המידע שהיה בידי השוטר בעת עריכת החיפוש ואף על ניסיונו ושיקול דעתו המקצועיים של השוטר שערך את החיפוש (ראו והשוו בג”ץ 465/75 דגני נ’ שר המשטרה, פ”ד ל(1) 337, 353-349 (1975)).” (שם, פסקה 16 לפסק דינה של הנשיאה ד’ בייניש).


חיפוש לא חוקי בטלפון נייד

בסיס:

חיפוש במחשב הוא כמו כל חיפוש – וטלפון נייד הוא מחשב :

מתוך בש”פ 7917/19 :

סעיף 23א לפקודה מחיל הוראות אלה אף על חיפוש במחשב, וקובע הוראות ספציפיות לגביו. הסעיף, אשר כותרתו “חדירה לחומר מחשב”, מורה כדלקמן:

“23א. (א)    חדירה לחומר מחשב וכן הפקת פלט תוך חדירה כאמור, יראו אותן כחיפוש וייעשו על-ידי בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות כאמור; לענין זה, “חדירה לחומר מחשב” – כמשמעותה בסעיף 4 לחוק המחשבים, תשנ”ה-1995.

(ב)     על אף הוראות פרק זה, לא ייערך חיפוש כאמור בסעיף קטן (א), אלא על-פי צו של שופטלפי סעיף 23, המציין במפורש את ההיתר לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, לפי הענין, והמפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגעו בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש” (ההדגשות הוספו – י’ א’).

התנאים לחיפוש בנייד :

“….נמצאנו למדים כי על דרך הכלל אין לבצע חיפוש במחשב אלא במקרים שבהם ניתן צו חיפוש מתאים; וכי ישנם שני תנאים מצטברים למתן צו חיפוש במחשב, ובטלפון חכם בפרט:

האחד, כי החיפוש “נחוץ” כדי להבטיח את הצגת ממצאיו במשפט או בהליך אחר

והשני, אשר ייחודי לבקשת צו חיפוש במחשב, הוא כי מטרות החיפוש ותנאיו לא יפגעו בפרטיותו של אדם “מעבר לנדרש”.

כעולה מדברי ההסבר להצעת החוק בגדרה נקבע תנאי זה, מטרתו להדגיש כי:

“בצווי חיפוש הנוגעים למחשב וחומר מחשב, על בית המשפט לשקול באופן מיוחד את הפגיעה בפרטיותו של התופס במחשב וצדדים נוספים” (דברי ההסבר להצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס׳ 11) (חיפוש ותפיסת חומר מחשב), התשס”ה-2005, ה”ח 149).

גם לצורך החיפוש בטלפון נייד של חשוד יש צורך או בהסכמה מדעת של החשוד, אחרי שהבין שאין לו כל חובה לאפשר את החיפוש, או צו שיפוטי.


בבש”פ 7917/19 ניקבע

יש לבחון על בסיס מה הוצאו צווי החיפוש ? באם הצווים המאוחרים לחיפוש הראשוני, הוצאו על בסיס של חומרים שקודם לכן הגיע אליהם מהמשטרה והמדינה בחיפוש שלא כדין – החיפוש הופך ללא חוקי.

לכן תוצריו יבוטלו.

פסק דין זה ממחיש את הצורך בייצוג משפטי לליווי כל פעולת חקירה.


היתרון בראיה חפצית 

 
קשה להתכחש לראיה חפצית!
ברור ש”בחקירה פלילית” אין כמו ראיה חפצית להוכחת האשמה ומשם להוביל את החשוד להסברים !

לדוגמה תפיסה של ראיה חפצית.

מציאה של  “אקדח” או אפילו חבילת “סמים” אסורים.

מרגע זה – החקירה יכולה להסתיים במובנים מסוימים.

אין משמעות להכחשה של החזקת הסם – שעה שהסם נימצא בתוך התחתונים של החשוד.

גם באם לא מדובר בהחזקה בתחתונים – מרגע זה – מתהפך הנטל – העבירה הוכחה – ועתה החשוד נידרש לספק הסברים.

חשוב להבין – בהמשך באם הראיה תיפסל פעמים רבות נעמוד בפני ראיה שהיא החקירה עצמה – ולכן בדוגמאות רבות למרות ההודיה – מרגע שנפסלה הראיה נפסלה גם החקירה שבאה בעקבות.


ראיות שנמצאות בעת החקירה 

בעת החקירה הפלילית יבוצעו חיפושים ועוד על מנת להוביל את המצב כך שנוכל לדעת גם חפצית האם התאור נכון !
לדוגמה :
אדם טוען שדקר אחר וזרק את הסכין במקום מסוים ! סביר שהמשטרה תשקיע מאמצים בעיתור הראיות הפורנזיות :
א. בגדים עם סימני דם.
ב. הסכין.
ג. הבגדים שלבש – במידה ויש תאור להם.

באם תמצא ראיה חד משמעית אז יהיה בידי החוקר כלי רב עצמה בעת החקירה הפלילית. כזה שיוביל להרשעה ! בנסיבות אלו שוטרים מסוימים “הגמישו” כללים בחוק – עתה אנו בתגובת היתר של המערכת על מציאות של חיפוש לא חוקי – ברבים !


 הצורך של המשטרה בראיה ברור – מה על החופש של האזרח?

הצרכים של המשטרה ברורים !

גם באם שוטרים יולכו להכות – הדבר אולי יקדם חקירות פליליות אלו ואחרות ! אבל, במשטר דמוקרטי – יש צורך בהגנה על זכות האזרח להימנע מלשתף פעולה ולא להיות מוחשד ללא בסיס סביר לחשד !

החובה על המשטרה  – צד החוק :

ע”פ 3090/11 ענתבאווי נ’ מדינת ישראל [פורסם בנבו](18.10.2012) (להלן: עניין ענתבאווי) קבע השופט י’ דנציגר, כדלקמן:

אכן, אין מניעה כי בית המשפט יכריע משפט פלילי על יסוד העדפת עדות אחת על פני אחרת וזהו מנהג של יום ביומו. ואולם, בית המשפט אינו בוחן כליות ולב והשתתת הרשעה על יסוד ממצאי מהימנות, מעוררת את החשש שמא יורשעו בדין חפים מפשע. משכך, לטעמי מוטלת החובה על רשויות החקירה להעמיד את כל המשאבים הדרושים על מנת לאתר ראיות פיסיות ואחרות שהן ראיות אובייקטיביות שיהיה בהן כדי לספק עוגן חיצוני לעדות.


תפיסה של רכוש במהלך חיפוש

יש סמכות לעצור רכוש – בלי צו מיוחד – אבל התנאי הוא שיש סוג של דחיפות או אקראיות באותה התפיסה.

נתעלם לרגע משאלת החוקיות של החיפוש צעמו ונדון בשאלת החוקיות של התפיסה של רכוש. (פסקי הידן הבסיסי בעיניינו של מר שאול אלוביץ).  רע”פ 4526/18.

סעיף 32 לפסד”פ, המפרט חמש חלופות:

א. כאשר יש יסוד סביר להניח שבאותו חפץ נעברה עבירה;

ב. שבאותו חפץ עומדים לעבור עבירה;

ג. שהחפץ עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה;

ד. שהחפץ ניתן כשכר בעד ביצוע עבירה;

ה. שהחפץ שימש אמצעי לביצוע העבירה.

הפסיקה עמדה על כך כי “כל אחת מן החלופות האמורות עשויה לשמש מקור נפרד לתפיסת חפץ, וכל אחת משקפת תכלית המיוחדת לה, אשר לשם השגתה נעשה שימוש בסמכות” (בש”פ 342/06 לרגו עבודות עפר בע”מ נ’ מדינת ישראל, עמ’ 6 (12.3.2006) (להלן: עניין לרגו)).

יש עילת תפיסה שישית – חוק איסור הלבנת הון מאפשר חילוט רכוש בשווי. לכן, אם בהתאמה ושינויים מחויבים עסקינן, בין החוק לבין הפסד”פ, אזי שיש לאפשר תפיסה בשווי אף בהגיענו למסלול הפסד”פ” (בש”פ 1359/17 מדינת ישראל נ’ ברוך (15.3.2017) (להלן: עניין ברוך)).


חזרה על החובות בחיפוש

לצורך ביצוע חיפוש כדין, בצו שיפוטי ! הצו מפרט את הכללים לחיפוש !

הוצאת צו חיפוש : על איש משטרה, המעוניין בחיפוש להטריח את עצמו לשופט תורן, להגיש בקשה בכתב למזכירות הפלילית, ולהסביר לשופט את הצורך בצו, את הסיבות לצורך, וכמובן את היקפו של צו החיפוש.
ללא ספק הליך ארוך, שלא לומר “מטריד” את השוטרים.
מה עוד שלעתים אין רצון כלל להתחיל בסבב החוקי הנדרש, אלא, המשטרה משתמשת הייתה בסמכותה בחוק לבצע חיפוש – ללא צו .
הבעיה היא אחת – הכוונה שם לחיפושים שהצורך בהם התעורר בשל הנסיבות המשתנות ולא לאור החלטה ידועה מראש  – חיפוש ידוע דורש צו חיפוש.

ראוי לציין הסכמה של האדם לחיפוש יכולה ליתר את הצורך בצו, לכן לעתים ינסו החוקרים במשטרה להסביר לאדם שבכוחם להביא צו חיפוש – אבל אז הטיפול בו יהיה חריף הרבה יותר – מיותר לציין שמדובר באיום אסור.


פסקי דין חיפוש לא חוקי 

בפרק זה מספר פסקי דין שחייבים תמיד להיות מול העוסקים בתחום !
הבסיס לכול הם כמובן חוקי היסוד – חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 

ע”פ 5121/98 יששכרוב : הבסיס לכול.

בתי המשפט מוסמכים לפסול ראיות שהושגו בניגוד לחוק.
“פגיעה מהותית בזכות להליך הוגן”.
א. אופי אי החוקיות.
ב. מידת ההשפעה של על הראיה שהושגה”.
ג. הנזק הצפוי לחברה מול התועלת.
היינו פסילה יחסית.
חשוב להבין – כמעט כל הפסילות של ראיות הן בעבירות קלות יחסית (פסק דין אלזם הוא חריג – אבל שם ראוי לזכור הוא נפטר לפני פסק הדין).

חשוב לדעת – חומרת העבירה לעצמה אינה יכולה להוות שיקול לאישור הראיה. לעיין ע”פ 645/05 זלינגר. ו 4988/08 איתן.

פסק דין פרחי – ע”פ 4988/08 פרחי – לעיון חשוב.


הלכה מובילה – בן חיים -רע”פ 1014/12 (בית משפט עליון).

חיפוש ללא עילה יכול להתקיים רק שיש הסכמה מדעת.
לצורך ויתור על ההסכמה מדעת יש צורך בחשד סביר.
הסברו של השוטר וניסיונו הוא חשד סביר ! (ללא הסבר אין חשד סביר).

עצם הסירוב אינו מייצר “חשד סביר”.


מחוזי נצרת – 68/83 – ויתור על שני עדים חייב להיות מפורש.

שלום תל אביב – 36634- 07-11 בלומפלד – נפסלו הסמים לא נפסלה ההודעה. זוכה לאור חוסר בדבר מה.
מחוזי ירושלים 2431-09014 נטען שהסכימה בלי הסברים. זאת שעה שיכולה הייתה לסרב. הראיה נפסלה וגם ההודעה על פיה.זיכוי.
בפסק דין זה בית המשפט קובע את הגבולות.

מידע מודיעיני :
52892-05-10 – שלום באר שבע.
אלבז. (חשיש). החיפוש 28 שעות אחרי קבלת המידע.
בית המשפט קובע שיש צורך להסביר את השיהוי. בלי הסבר – יש זיכוי. (נפסלו הראיות וההודעה).

19411-04-14 שלום ראשון הש’ מזרחי :
החזקת שטרות + סמים. חיפוש ללא עדים וללא צו.
בית המשפט לאור העדר שעת מסירת המידע – אין דרך לדעת האם “זה מקרוב”.

הראיה נפסלת. בהעדר דבר מה  – זיכוי.


60 גרם חשיש – 50516-05-13 חיפוש ללא עדים.
השופט שמאי בקר – תל אביב.

הראיה נפסלה.


13802-07-13 הש’ נאור – שלום תל אביב.
נפסלו ריאות של חיפוש ללא עדים וללא צו וללא הצדקה.
אפשרי לציין גם את פסקי הדין הבאים :
19411-01-14 פתח תקוה – הש’ דניאלי
23135-06-12 הש’ פורת טבריה.
52892-05-10 באר שבע – הש’ איתי ברסלר.

6763-10-14 מדרי. הש’ פינק רחובות.
1.72 גרם חשיש. לפי השוטרים מסר את הסם מיוזמתו וללא שימוש בזכות החיפוש.
הטענה נדחתה.
המדינה חזרה בה מהאישום.
החיפוש עם עד אחד – לפי המדינה עצם ההפניה שלו לסם מאיינת את הצורך בהסכמה. הטענה נדחתה.
56885-09- הש’ שמואלי .
הראיה לא נפסלה.
חשוב לציין – צו החיפוש הוא חד פעמי. מרגע שבוצע החיפוש אין להשתמש בו בשינית !
תל אביב 16795-10-15 אהל. (פסילת גילוי של גידול סמים).
מדובר כאן בחלק קטן מפסקי הדין שיש בפועל בפסיקה – אבל חלק שראוי להכיר !

צו חיפוש כדין 

פרק זה דן בחיפושים שמתבצעים ללא צו חיפוש כדין ! אלא כאירוע מתפתח לאור המציאות המשתנה.
לדוגמה שוטר רואה אזרח ברחוב ומעוניין לחפש בכליו !
האם הוא בעל סמכות לכך ?

על כך הפרק בא לענות.

מיותר לציין שגם שלשוטרים יש צו כדין – הם חייבים לעמוד בכללים שקבועים באותו הצו ! כך יוצא שבאם יש חריגה מהתנאים – החיפוש יכול ויחשב ללא חוקי כלל ועיקר!

לדוגמה :

בצו החיפוש נקבע שיבוצע אל מול שני עדים – קיום החיפוש ללא עדים – פוסל את הדברים שנמצאו בסיועו של אותו הצו (פעמים רבות).


נושא זכויות האזרח מול החקירה הפלילית

אבל מה קורה שהחיפושים אחרי הראיות הפכו להיות “כלי להטרדה” של רבבות אזרחים בלי כל סיבה  שהיא והכנסתם לחיפושים בשיטת “מצליח”  (מצליח מצליח לא מצליח לא מצליח) ?
שנים השיטה עבדה – שוטרים היו מעכבים רכבים במחסומים ומחפשים בהם מתוך תקווה למצוא סכין/סמים ומשם להתחיל יום שכולו פעילות משטרתית שצמחה ממש מתוך השטח.
על כל תיק שנפתח היו רבים שנפגעו והוטרדו ואין אומר דבר.
ראוי לציין כל אותם האנשים שעברו חיפושים היו אנשים שלא היה כל חשד בייחס אליהם ולא היה דבר בהתנהלותם שהעלה חשד.

פשוט החיפוש היה בכול האזרחים שעברו בנקודה מסוימת. אולם התלונות החוזרות של עורכי הדין הפליליים שהסבירו שוב ושוב שהמשטרה פועלת שלא כדין עשו את שלהן.


חיפוש לא חוקי 

 
במשך שנים מקובל היה להגדיר מציאות בישראל ככזאת שהמבחן הקובע הוא מבחן התוצאה והוא בלבד.
היינו באם שוטר מבצע חיפוש בלי יסוד סביר לחשד – ועדיין נמצאים סמים במסדרת אותו החיפוש (לדוגמא) – הרי מחשיבים את החיפוש אינו נבחן כלל.

כיום המצב השתנה – ושינוי זה עדיין לא חלחל לכול הדרגות ולכול המקומות  – כך שבתיקים פליליים רבים יש מחדלים שמובילים לכך שהנאשמים מזוכים ולו רק בשל נסיבה זאת.


בעבר: עצם מציאות הסמים מוכיחה שהחיפוש היה כדין :
 
השינוי כיום:

בשנת 2012 חל שינוי בהלכה ומעתה ההלכה השלטת שונה לחלוטין ולכן ראוי לדעת אותה היטב שכן הופעל כלל פסילה ראייתי.


השאלה כיום על ממצאי החיפוש על ידי השוטרים 

מה על חיפוש שבוצע בהסכמה של האדם בו מחפשים – היינו אין כל מקור לחיפוש מלבד ההסכמה שיש לו.
ראוי לציין למשטרה מספר מקורות סמכות לביצוע חיפושים:
א.  אדם שנמצא בבית או במקום שבקרבתו מחפשים…. ויש יסוד סביר לסברה שהוא מסתיר חפץ שמחפשים או רשאים לחפש אחריו.
ב.  יש לשוטר יסוד סביר לחשד שמתבצע פשע במקום.
ג.  תופס הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה.
ד.  אדם המצוי במתחם פונה לעזרה ויש יסוד לחשד שיש שם עבירה פלילית.
ה.  השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.
ו.  לסמכות המעצר מתלווה סמכות לחיפוש.
ז.  חשד שאדם נושא שלא כדין נשק.

חיפוש לא חוקי: “הסכמה לחיפוש” על ידי שוטרים 

האם יכול האזרח פשוט להסכים לחיפוש וכך יתיר את החיפוש ? בעבר היה אותו אזרח מעוכב למשך שעות באם אינו מסכים – ולעיתים אף נעצר לצורך החיפוש בלבד.
אז השאלה כיום שוב עולה – האם די בהסכמה לחיפוש בכדאי להכשיר את הממצאים ?
לכאורה התשובה היא כן – אבל אז יוכלו השוטרים ל”הכריח” אנשים להסכים לביצעו חיפוש בביתם/ברכבם/בכליהם – ולכן נקבע.
יש צורך לבחון האם מדובר בהסכמת אמת !
היינו רק הסכמת אמת יכולה להוביל לכדאי “זכות” לחיפוש גם במקום בו לא מתקיים חשד סביר.

חיפוש לא חוקי : “הסכמת אמת”

מה על השוטר לעשות על מנת להוביל את החיפוש על ידי החוקרים/שוטרים לכדאי חוקיות:
ראשית יש חובה להבהיר לאזרח שנתונה לו הזכות לסרב לחיפוש.
אין חובה לרישום בכתב של ההסכמה או הבהרת הזכות בכתב.

חובה על השוטר שידאג שהאזרח יבין שהסירוב לא יפעל לחובתו בשום צורה שהיא.


חיפוש לא חוקי: שקרים של שוטרים

השקר המקובל ביותר של שוטרים הוא “המצאה” של עילה. גם שאין כל סבירות שהוא יכול היה להגיע לאותה העילה.
לדוגמא שוטרים באים לצורך מסירת צו, מיד לאחר פתיחת הדלת הם שועטים פנימה ומבצעים חיפוש בטענה שיש ריח עז של סמים בדירה.
מתברר שהיה עציץ בודד במקום בו שום חוש ריח לא יוכל להוביל אליו.

האם ניתן לשוטר ל”שקר” על המערכת כולה ? התשובה פעמים רבות – כן !


צד החוק ודוגמאות פסיקה – חיפוש לא חוקי :
גם חיפוש חוקי יכול להפוך לחיפוש לא חוקי באם לא שומרים על הכללים שנקבעו בצו החיפוש.
לדוגמה – באם רשום בצו שיש צורך בשני עדים והחיפוש מתבצע בלי שני עדים !

לדוגמה – באם השוטרים.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן