עבירת רצח

עורך דין פלילי אדטו מוטי
עורך דין פלילי אדטו מוטי

חקירה פלילית, לבטח בעבירות המתה – על אחת כמה וכמה – עבירת רצח דורשת עורך דין פלילי עם ניסיון בליווי צמוד ואקטיבי של פעולות החקירה!

עו”ד פלילי עם ידיעה על כל המהלכים של המשטרה בעת החקירה הפלילית המורכבת הנ”ל!

עורך דין פלילי מוטי אדטו – עם ניסיון של מעל ל 20 שנה בדין הפלילי. ייצוג בעבירות המתה ועבירת רצח!  

עבירות רצח והמתה שונות מכול חקירה של עבירה אחרת – יש לדוגמה צורך במינוי רופא מטעם שיהיה נוכח בעת הנתיחה!

אין זמן להתעכב ולהיערך בהמשך! כאן וכך מוכרעים תיקים פליליים מסוג זה!

במהלך השנים טיפול ויצירת שינוי בהליכי חקירה פלילית רבים מספור – הכול בזכות ידע ומקצועיות.

אתה זכאי לעורך דין לפני כל חקירה פלילית ! מוטי אדטו: חירום: 052-2332651.

עורך דין עבירת רצח (היבט חקירתי)

פרק זה אינו בנוי לחשודים בעבירת רצח.
חשוד בעבירת המתה כמו גם ולבטח חשד לעבירות רצח חייב עורך דין פלילי צמוד על מנת שיספק לו ייעוץ משפטי אישי ופרטני!
אתר, או פסקה באתר אינה באה על תקן ייעוץ משפטי אישי  שנחוץ!
עורך דין פלילי אדטו מוטי עבירת רצח
עורך דין פלילי אדטו מוטי עבירות רצח

 לבטח שלא בזמן ימי החקירה הפלילית  וימי המעצר המלווים ברגיל חקירת עבירות פליליות חמורות.

כאן יש צורך במפגשים יומיים עם החשוד בעבירת רצח!

החקירה היא אירוע דינמי במיוחד. המשטרה פועלת במבחר רב של דרכים על מנת להגיע לתוצאה שהיא חיובית מבחינתה!

בנסיבות אלא, מצד שני, הייעוץ בחקירה הוא גם כן דינמי. בדיוק כמו שהחקירה אינה נחה לרגע – גם לא הייעוץ בעת החקירה במשטרה.

רק בסיוע ייעוץ אקטיבי יש את הבסיס ליכולת לחשוד להתמודד מול החשדות הכבדים ! רק כך הוא יוכל להביא את גרסתו לאירועים באופן מיטבי !

כאן תרגילי החקירה הם רבים ונועדו לערער רגשית את הנחקר!

כל אדם שיש לו קרוב ו/או מקורב שחשוד באירוע של פגיעה חמורה/המתה מוטב שידאג בהקדם לעורך דין פלילי למקורבו.

עורך דין מוטי אדטו הוביל ייצוג בתיקי רצח עד לסיום (כולל זיכויים מעבירת הרצח), חקירות בתיקי רצח (גם כאלו שהסתיימו בלי שום כתב אישום שהוא) ועוד עבירות אלימות פליליות קשות!


שינוי החוק בעבירות רצח – יולי 2019

בימים אלא יש שינוי חוק מהותי ביותר בייחס לכול עבירות ההמתה.
עבירת הריגה “נעלמה” ויש שתי רמות של עבירת הרצח – אחת עם מאסר עולם כעונש מרבי – והאחרת עם מאסר עולם כעונש חובה.

אני מביא את החוק : הדגשות לא במקור!


רצח בנסיבות מחמירות (תיקון מס’ 137) תשע”ט-2019

301א. (א) הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד:

(1)   המעשה נעשה לאחר תכנון או לאחר הליך ממשי של שקילה וגיבוש החלטה להמית;

(2)   המעשה נעשה במטרה לאפשר ביצוע עבירה אחרת או להקל את ביצועה, או במטרה להסתיר את ביצועה של עבירה אחרת, או לאפשר הימלטות מן הדין לאחר ביצוע העבירה האחרת; לעניין זה, “עבירה אחרת” – עבירה שעונשה שבע שנות מאסר או יותר;

(3)   הקורבן היה עד במשפט פלילי או היה צפוי למסור עדות במשפט פלילי או שופט במשפט פלילי והמעשה נעשה במטרה למנוע או להכשיל חקירה או הליך משפטי;

(4)   המעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, כאמור בסעיף 144ו;

(5)   המעשה נעשה כפעולה עונשית במטרה להטיל מרות או מורא ולכפות אורחות התנהגות על ציבור;

(6)   הקורבן הוא בן זוגו והמעשה נעשה לאחר התעללות שיטתית או מתמשכת בו, גופנית או נפשית;

(7)   המעשה נעשה באכזריות מיוחדת, או תוך התעללות גופנית או נפשית בקורבן;

(8)   הקורבן הוא חסר ישע, קטין שטרם מלאו לו 14 שנים או קטין שעובר העבירה אחראי עליו; בפסקה זו, “חסר ישע” – כהגדרתו בסעיף 368א, ו”אחראי” – אחראי על קטין או חסר ישע” כהגדרתו בסעיף האמור;

(9)   המעשה בוצע תוך יצירת סכנה ממשית לחייו של אדם אחר נוסף על הקורבן;

(10)  המעשה הוא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016;

(11)  המעשה בוצע במסגרת פעילותו של ארגון פשיעה או ארגון טרור ולשם קידום מטרות אותו ארגון; בפסקה זו –

“ארגון פשיעה” – כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג-2003;

“ארגון טרור” – ארגון טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016, וכן ארגון טרור מוכרז כהגדרתו בחוק האמור.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), התקיימה נסיבה מחמירה כאמור באותו סעיף קטן, אך מצא בית המשפט, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן המעשה אינו מבטא דרגת אשמה חמורה במיוחד, רשאי הוא להרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 300.


המתה בנסיבות של אחריות מופחתת (תיקון מס’ 137) תשע”ט-2019

301ב. (א) על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם והמעשה נעשה כשהנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים.

           (ב)  על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אדם באחת מהנסיבות המפורטות להלן, דינו – מאסר עשרים שנים:

(1)   המעשה בוצע בתכוף לאחר התגרות כלפי הנאשם ובתגובה לאותה התגרות, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

(א)   בעקבות ההתגרות הנאשם התקשה במידה ניכרת לשלוט בעצמו;

(ב)   יש בקושי האמור בפסקת משנה (א) כדי למתן את אשמתו של הנאשם, בשים לב למכלול נסיבות העניין;

(2)   המעשה נעשה במצב שבו, בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השכלי, הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה ניכרת, אך לא עד כדי חוסר יכולת של ממש כאמור בסעיף 34ח –

(א)   להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

(ב)   להימנע מעשיית המעשה;

(3)   המעשה נעשה במצב שבו מעשהו של הנאשם חרג במידה מועטה מתחולת סייג לאחריות לפי סעיפים 34י, 34יא או 34יב, ויש בנסיבות העניין כדי למתן את אשמתו.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים 300 ו-301א, מי שגרם למותו של אדם ורואים אותו כמי שעשה את המעשה באדישות לפי סעיפים 34א(א)(1), 34ט(ב) או 34יד(ב) רישה, דינו – מאסר עשרים שנים.


המתה בקלות דעת (תיקון מס’ 137) תשע”ט-2019

301ג. הגורם למותו של אדם בקלות דעת, דינו – מאסר שתים עשרה שנים.


שידול או סיוע להתאבדות [א/225] [תשכ”ו]

302. המביא אדם לידי התאבדות, בשידול או בעצה, או מסייע אדם להתאבד, דינו – מאסר עשרים שנים.

המתת תינוק  [א/226(1), (2)] [1939 תשכ”ו]

303. (א)  אשה שגרמה במזיד, במעשה או במחדל, למות ולדה שלא מלאו לו שנים-עשר חדשים, ובשעת המעשה או המחדל היתה במצב של ערעור שיקול הדעת, משום שעדיין לא החלימה לגמרי מתוצאות הלידה או משום תוצאות ההנקה לאחר הלידה, הרי על אף היות העבירה לפי הנסיבות בגדר רצח או הריגה, דינה – מאסר חמש שנים.

ת”ט תשל”ח-1978

           (ב)  האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכות בית המשפט להרשיע את מי שהואשם ברצח של ילד שלא מלאו לו שנים-עשר חדשים בעבירה של הריגה או של העלמת לידה, או לקבוע שאינו נושא באחריות פלילית מחמת אי-שפיותו או ליקוי בכשרו השכלי לפי סעיף 19.

גרימת מוות ברשלנות (תיקון מס’ 43) תשנ”ה-1995

304. הגורם ברשלנות למותו של אדם, דינו – מאסר שלוש שנים.


תרגילי חקירה בעבירת המתה

 בעת חקירה של אירוע המתה – החוקרים צפויים להשתמש באין סוף יכולות שיש להם לצורך גיבוש האישום.

לא אחת פעולות שלא יצליחו (בתחושה) ייעלמו מסך כל הפעולות.

ברמת החקירה הכול מתחיל, לא אחת זה מתחיל בתרגילי החוקר הטוב והחוקר הרע. נמשך במדובבים. הקלטות בכול שלב.

ימי מעצר הם כלי חקירתי, לא אחת רק מתוך מטרה להחליש את הרוח ועוד ועוד!

בהמשך יבואו עוד ועוד תרגילי חקירה – חלקם על מנת לשבור את הרוח וחלקם האחר על מנת להגיע לתוצאות ראיתיות.

תפקידו של עורך הדין הפלילי הוא לתת לחשוד האתנחתה שכולה שלו – תוך הבנה של התהליכים שמתנהלים עליו ! הבנת האירועים מאפשרת למסור גרסה סדורה (במקרים בה אנו מוסרים גרסה) לצורך ההתמודדות העתידית מול החשדות ואישומים אפשריים.


דוגמה על מדובבים בתיק רצח

לראות ולא להאמין !  https://www.youtube.com/watch?v=kuSkbQEZ0ng

הדוגמה הנ”ל ממחישה את החובה להסתיים בעורך דין פלילי המומחה לנושא ליווי החקירה הפלילית.

המטרה בסרט זה להסביר עד כמה המשטרה היא חסרת גבולות בחקירת עבירת הרצח.


עורך דין פלילי – עבירה פלילית חמורה – הבסיס המחשבתי

שיש חשד לעבירה פלילית חמורה – לבטח בעבירת רצח – הבסיס החקירתי מצד עורך הדין הפלילי  הוא לחשוד בכול עובדה ועובדה – הזיכוי נימצא בפרטים הלא צפויים לחלוטין !

ראשית יש לדעת מה העובדות הידועות. להבין מהי ההנחה שהובילה את המדינה להניח שמדובר בעובדות ? כמובן גם לשאול האם ברור מהי האמת ?

כל פרט הוא חשוד!

אין הסכמות על דבר!

בהמשך עוד יעלה שאפילו עובדות שהן “ברורות” הן לא אמת ! כאן ראוי לדעת – חוקרים פעמים רובת יערבבו בין תוצאות האירועים השונים לבין הכוונות של האדם לבין מעשיו!

כל אחד מאלו יכול להיות שונה בכול שלב !


לדוגמה – עבירת רצח

אדם נפטר.

קודם לכן היה לו סכסוך/ריב עם אחר.

מה היו הכוונות של האחר ? מה היו המעשים של האחר?

האם הייתה לו יכולת להבין שאדם אחר נימצא בסכנה לאור משהו זה או אחר ? האם הוא שאף לכך ? האם פעל הגשמת שאיפתו ?

כל שינוי בכול פרט – משנה את התמונה.

הסבר לדוגמה : בזמן הריב צעק אחד מהם על האחר – שתמות. זה באמת נפטר.

האומנם הצעקה היא מעשה ? האם יש כוונה מאחוריה ? האם יש ידע על המצב הרפואי המיוחד של האחר שהוביל למותו ?

כל פרט חייב להיות במחלוקת!

לא פעם גילינו בהמשך שהנפטר היה מסומם לחלוטין – וזאת היא סיבת המוות האפשרית ! אסור להשאיר דבר לדמיון – או למסקנות החוקרים. יש אין סוף פרטים להתעמת בהם.


לדוגמה – עורך דין פלילי עבירת רצח 

 
יש אדם שנפגע ממספר יריות בכול גופו – הלקוח שלנו הודה בירי ואין כל מורכבות להוכיח גם בדרכים אחרות שהוא היורה.

שתי העובדות הפשטניות הנ”ל – מובילות למצב ששימוש ב”זכות השתיקה יוביל לנזק גדול.

עכשיו מקשיבים: זהו התפקיד המרכזי של עורך דין פלילי. מקשיבים לפני שמתחילים לדבר – שומעים על שנות התעללות של התוקף, על כך שהתוקף ארב לו מתחת לביתו שלו. על כך שהתוקף איים עליו ושדד אותו קודם לכן באותו הערב.

מכאן ההגנה כל מה שהיא צריכה זה לתת את הדגשים לסיפור האמיתי – לדאוג שזה יתועד בכול נקודה בזמן – שיהיה ברור שהמנוח הוא עבריין מרושע, שתקף איים ושדד – ובא לפגוע.

כך שיש לנו טענה של הגנה עצמית בין בשילוב של “טעות בעובדה” ובין ללא אותה הטעות.


 לדוגמה עורך דין פלילי, עבירת רצח – למה מת המנוח!

שאין נתיחה מלאה – המסקנה של “רצח” כתוצאה ממעשה זה או אחר – היא בד”כ השערה בעלת סיכוי ענק ! אבל … עדיין השארה !
כאן עולה השאלה האם יש סיבה להימנע מנתיחה מלאה לאחר המוות ? אם אין סיבה – ואנו עם השערה  -אין כאן מציאות של הרשעה ברצח !

לדוגמה – עבירת רצח עו”ד פלילי 

 
נסיבות המוות לא ברורות כל כך לא ברורות שהתוצאה הסופית יוצרת את הסיפור אצל הבודקים ולא הממצאים.
המדינה תנסה להוביל למחשבה שיש קשר ישיר בין הדקירה למוות – אבל כבר התברר, לא פעם, שאותה הפגיעה בלי הפגיעה הנוספת מצד אחר לא הייתה מובילה למוות. עכשיו מה האחריות לדקירה הנוספת ?

כך שבאם אין ידע או יכולת לקשור קשר עם אותו אחר – אין מה לדבר על רצח לדוגמא – לכן אין זה ברור שהדקירה הובילה למוות.


עוד דוגמה – עבירת רצח 

 יסוד הכוונה: לעתים מסביר החשוד את האירוע מהסוף, היינו הוא פעל כמו שפעל  – ואז מצג את התוצאה.
השאלה היא תמיד האם זה שפעל רצה את התוצאה? או שהוא מקבל תוצאה – ומשער שאם פעל כמו שפעל – זה לאור רצון באותה התוצאה ?
כאן חייבים לציין – ההבדל בין רצח להריגה הוא עצום! כך שבאם אפשרי לבחון את ההודיה ולבטל אותה בנסיבות אלו – יש בכך שינוי מהותי בתיק הפלילי!

עוד דוגמה – עבירת רצח 

 החשוד הודה בפני שוטרים בביצוע העבירה – לפני שהגיע עורך הדין.
כאן תעמוד השאלה האם הוזהר כדין?

האם הפעולות החקירה של המשטרה הן חוקיות?


עבירת רצח
עבירת רצח

התשובה לכול השאלות

 התשובה היחידה לכול השאלות שעולה לא תמיד תתברר במהלך ימי החקירה במעצר הימים – הרי עורך הדין הפלילי אינו רואה את החומרים.
כך יוצא שלא פעם עדיף להמתין עם התשובות לחוקרים – כן, בעבירות חמורות זכות השתיקה היא נושא מתבקש!

עורך דין פלילי עבירת רצח היבט חקירתי

שיש חשד לאישום אפשרי ברצח – העונש יוצר את צורת העבודה על התיק הפלילי מצד כל הגורמים המטפלים בתיק הפלילי – החל משלב החקירה.
ברור לחלוטין שיהיה מעצר, לבטח ימים לצורכי חקירה, ברור שיהיו הלחצים הנלווים אליו. האם יהיו מדובבים ? סביר להניח.
ברור שיש פחד אין סופי – אבל כל אלו לא אמורים להסיט מהדרך  – אין קיצורי דרך בחקירת אירוע של רצח, זאת מצד כל הגורמים.
לאור העובדה שאין קיצורי דרך – אין מה לדון כלל באשר לקיצור דרכה של החקירה – הכול נתון לספק.
הרי די לנאשם להוכיח ספק סביר, אותו ספק יכול ויתייחס לעובדה שאינה במיקוד של המדינה.
חשוב לזכור שגם הנסיבות הן נושא מהותי ! שהנסיבות יכול יהפכו את האירוע לאירוע חמור הרבה יותר (רצח בנסיבות מחמירות), או יהפכו את האירוע לאירוע שם העונש יהיה קל יותר – אין לזלזל ברגעי החקירה בשאלת הנסיבות !

בחינת העובדות בעבירת רצח

 במהלך ניהול התיק הכול יעמוד בספק  -אם כך אזי לבטח גם במהלך החקירה אז, בחקירה יזרעו הזרעים של הספק בכול עובדה וכול נקודה.
כך נוצר מצב במסגרתו יש להחליט על כל עובדה האם אנו מסכימים לה, האם אנו בכלל במעמד להסכים לה, אבל …. לפני הכול יש שאלת מפתח אחת ויחידה – למה המשטרה קושרת את הלקוח שלנו לאירוע – ומה החלק היחסי שלו באירוע ?
האם יש לנו טענות הגנה שראוי להשתמש בה ? מתי ? או אולי להניח למשטרה לחפש את הראיות ?

האם בכלל יש מסוגלות ללקוח לשתוק? אל מול התוצאה של עבירת הרצח?

זכות השתיקה” היא הרי נושא תאורטי מרתק  – אבל מה עושים שיש אדם שלא מסוגל לשתוק ומדברר עצמו לדעת ללא הפסקה ?

האם יש בכלל מה לדון בשתיקה עמו ? או אולי המטרה היא פריסה של טענות הגנה ?

עבירת רצח - עו"ד אדטו
עבירת רצח – עו”ד אדטו

שלא יהיה ספק -רבים הם המתחילים את החקירה ב”זכות השתיקה” ואחרי מספר שאלות זאת מתמוססת!

נושא השתיקה הוא מורכב מאוד !שיש ראיות, לא פעם יש את הצורך להשיב, לענות, לא אחת מסתתרת בהסברים בתשובה חשובה שיכולה לשונת את התמונה!


תפקידו של עורך הדין הפלילי היא לדוג מתוך הנסיבות והאירועים את הדגשים לחקירה – לא אחת!

 דוגמה לתרגילי חקירה בעבירת רצח 

א. הפגשה עם משפחתו של הקורבן !
ב. תמונה של הקורבן על השולחן !
ג. עליה לקבר !
אלו הן רק מספר דוגמאות לאירועים שמערערים נפשית גם אנשים חזקים!
תרגילי חקירה מסוג זה מופעלים על מנת להוביל אנשים לדבר – במקום בו הם ימנעו מעצמם כל חיים בהמשך!
כאן חייב להיות עורך דין פלילי שבכוחו לשבת שעות עם הנחקר וללמד אותו את הנושא המרכזי – מה יתפתח לעתיד לבוא מכול קו של מעשים שהוא צפוי לעשות ! שהכול מובן – הכול קל הרבה יותר לפעולה !

מכאן אנו נשאל מהו החלק המצרפי שהמשטרה מייחסת לו באירוע?

עכשיו יש צורך להתחיל לעבור עובדה עובדה, ופרט פרט על מנת לנסות להבין – מה הוא החלק “שלנו” באירוע – מה החלק המצרפי שלנו ? מה עוד יכול לעלות?
מה לא ישתנה?
האם שיחה ושיתוף פעולה יסייעו בתצורה הסופית או רק יקלו על המשטרה בחקירת עבירת הרצח ?
לדוגמה: עובדת המוות של המנוח נשמעת “בטוחה” מבחינת המדינה – אז זהו שלא.
אנשים רבים מתים – בלי שיש אירוע פלילי שקשור לאירועים גם סוג הקשר לא תמיד ברור.
דוגמה נוספת: לקוח של המשרד, אדם אחר רצה לפגוע בו, רץ לעומתו והחליק בלי שהוא היה בעל השפעה כלשהי בהחלקה.
האיש נפגע, קם ויצא בהמשך לטיפול רפואי.
השתחרר מהטיפול הרפואי ומת.
האם בנסיבות אלו יש קשר משפטי לאירוע?

החלק באירוע – עורך דין פלילי עבירת רצח

תיקי רצח רבים “נפלו בשל שאלה זאת – השאלה היא – מהי באמת סיבת המוות?
 
מה הוא החלק המצרפי שלנו באירוע ? ומה החלק הכולל. האם הייתה ציפיה לחלק של האחרים ? מה הייתה רמת הכוונה של האחרים ? האם נקשר קשר ? האם יש טענות הגנה ?
מה הן טענות ההגנה, החל מהתגרות, דרך שלילה של הרצון, דרך העדר רציה, דרך הגנה עצמית ועוד ועוד ועוד – היינו יש נסיבות אין סופיות כמעט שיש לבחון.
מת ?
לפני כל שאלה אחרת תמיד תעלה השאלה האם האיש מת כתוצאה מהחלק של הנאשם שלנו, בין מצרפית ובין לבדו ?
נשמע מוזר ?
במכון לרפואה משפטית, באבו כביר, שם תערך הנתיחה היו עד לאחרונה סידרה של פתולוגים/רופאים משפטיים שמטרתם המרכזית הייתה מצטיירת לעיני עורכי הדין הפליליים כסיוע לקו הטיעון של התביעה הפלילית.

כך יצא שבתיקים פליליים רבים קו הטיעון של הפתולוג הפך לסוג של הומור שחור – המוצגים לא נבדקו והמסקנות מרחיקות הלכת נאמרו בלי כל סינון.


 בעבר לעורכי הדין הפליליים היה פתרון בדמות שליחה של נציג אל תוך הנתיחה: היו שניים
ד”ר חן קוגל.
ד”ר מיאה פרומן.
לאחרונה שניהם נשכרו לעבוד במכון לרפואה משפטית – מה ואיך יתפתחו שם הדברים והאם המכון יהיה סוג של סעיף פרקליטות כמו שהוא היה בשנים האחרונות או שיתקיים שינוי מהותי ? את זה נראה בשנים הקרובות.
בכול אופן מומלץ לחשודים לשלוח נציג מטעמם לנתיחה על מנת שתתה חוות דעת נוספת על מה שמתקיים שם.
עבירת רצח
עבירת רצח

עבירת רצח

עבירת המתה בעיקר הכוונה לרצח והריגה הן מהעבירות החמורות ביותר בחוק העונשין.
חיים נגדעו – ערך מהותי נפגם – לאור החשיבות ההתייחסות לחקירה של עבירות רצח/הריגה היא התייחסות בסדר גודל שונה לחלוטין מכול חקירה פלילית אחרת.
משפט הרצח מתנהל, לא פעם, מתוך המחשבה הערכית חברתית.
לא תמיד מתוך מחשבה על האירוע שהתקיים בפועל – בנסיבות אלו פועלת משפחת המנוח בהיבטים רבים מתוך מטרה ליצור אפקט חברתי על מערכת השיפוט.

עורך הדין הפלילי חייב להיות מוכוון לאירוע המתה באופן שהוא שונה לחלוטין מכול אירוע אחר. כאן נושא הכוונה הוא קריטי ביותר – הכלי המרכזי שחייבים לספק לנחקר הוא הזמינות לטובת השאלות שמתעוררות לאורך ולרוחב הליך הפלילי כולו.


מוכנות של הנחקר לחקירה הפלילית בעבירה חמורה

הנחקר, שאמור לעבור סידרה של אירועים קשים ומורכבים, חייב להיות מוכן לעובדה שזאת המציאות החקירתית שלו.
הוא צריך לראות בעורך הדין הפלילי את ספר ההכוונה האישי שלו – לכן חשוב שמדובר יהיה בעורך דין פלילי מומלץ המכיר את החוק הפלילי! מדובר בחיים של אדם, בלי אמון בין הצדדים, דבר לא יכול להתקיים. לא מדובר בעבודה שבנויה על ייעוץ עורך דין פלילי בחינם, אלא על עבודה יום יומית ומורכבת הדורשת מסירות מוחלטת.
עורך הדין חייב להכין את הנחקר לשלבים השונים של החקירה הגלויה והסמויה ולמתן ההסבר שלו לחוקרים בגין הסוגיות השונות (בהנחה שהוא מוסר גרסה) – סוגיות שמתפתחות ללא הרף.
זה הולך להיות קשה, אינטנסיבי ואכזרי  – אבל פעמים רבות במיקוד נכון, אפשרי ומשפר את המציאות.
החוקרים ינסו לשכנע את הנחקר, לא פעם, שחבל על המאמץ – שימסור גרסה כמו שהם רואים את המציאות, שינטוש קווי הגנה אפשריים – ש”יקל על עצמו” ועוד ועוד ועוד.

עורך דין פלילי עבירת רצח

נחקר חכם שומע, מפנים, וזוכר – העונש על רצח הוא מאסר עולם.
מן ראוי לציין – העונש על עבירת הריגה הוא עד ל 20 שנות מאסר.
ההבדל בין רצח להריגה הוא שמיים וארץ ! מצד הענישה.
בצד המעשה לעתים יש לנו את אותו המעשה בדיוק – ההבדל המהותי הוא הכוונה הפלילית של האדם שפועל כמו שהוא פועל.
היינו מה מנחה את פעולותיו, האומנם רצון בתוצאה הקטלנית ?
האומנם לגרום למותו של המנוח?
הרי גם באם הכוונה היא לפגוע אבל לא תוך תהליך שיוביל להרג – הרי אין מדובר ברצח !
הדברים נאמרים תוך התעלמות משלל ההגנות שיש לחשוד ברצח:
ציין פרק זה לא דן בשאלת המצב הנפשי של מבצע המעשה – שהוא נדבך מרכזי בעבירות ההמתה.
(לדוגמא אדם שיכור אינו יוכל לגבש כוונה לרצח!).
הפרק דן בעצם החקירה של אדם, שיכול והוא חף מאשמה, ויכול והוא אשם, אולי בעבירת רצח, אולי בעבירה אחרת.

אמצעים במסגרת חקירת אירוע עבירת רצח והמתה! 

 
החקירה בעבירת הרצח ושאר עבירות ההמתה היא דבר “שונה” מכול חקירה פלילית אחרת. אין בעיות תקציב!
 
המטרה הבאה לשבירה של הנחקר, החוקרים יחפשו במהימנות מדהימה את “נקודת השבירה” של הנחקר.
 
לכול אחד מהם הנקודה במקום שונה, המהימנות הגיע לשיאים שכאלו שגם אנשים שברור שהם חפים מאשמה – הודו בעבירות פליליות חמורות – כולל רצח.
 

בעבר חלק ממסכת הלחצים הייתה פיזית (מכות) כיום אין עוד מערכת פיזית, אלא המערכת היא ברובה נפשית – אבל שאיש לא יטען שמדובר באירוע קל יותר – המסכת הנפשית היא חמורה ביותר וקשה עד לבלי די. 

מיותר לציין – לא כל החקירה היא פרונטאלית וישירה. 

הנחקר לאורך החקירה אינו יודע מהם הקלפים שיש בידי השוטר שחוקר אותו – כך יכול והוא מכשיל עצמו – בלי לשים לב.

 דוגמה – עבירת רצח!

אירוע “קלאסי” של הגנה עצמית, החשוד הגן על עצמו והמנוח מת.
בעת החקירה הנחקר שחושב שלשוטרים אין מידע כלל – הוא לא יספר את בסיסי הגנתו אלא יכחיש את האירוע לחלוטין.
בפעם הבאה שהוא יתקל בעובדות: לדוגמא צילום שלו במקום – גרסתו ה”חדשה” כבר לא תחשב לאמינה!
מה הטעות ? הפחד ניהל את החקירה מצד הנחקר והוא לא הבין את הבסיס הראייתי של המשטרה.

 דוגמה מתיק בו טיפל המשרד

לקוחה דקרה באופן חמור אחר.
היא בחרה להכחיש, עו”ד אדטו הגיע אליה ושאל לסיפור, התברר שהיא מכחישה למרות שיש לאירוע מספר עדים, היא הייתה סבורה שהם לא יפלילו אותה.
מדובר באי הבנה של המציאות – הם קטינים – הם יפלילו.
נערך שינוי גרסה והחשודה הסבירה את מכלול האירועים מנקודת המבט שלה.
הנפגע חיו ניצלו ועונש המאסר היה קצר ביותר.
 
מיותר לציין – כל העדים הפלילו את הגב’.

 דוגמה מתיק בו טיפל המשרד

לקוח של המשרד דקר שניים שני סכינים בראש ובחזה (עד לריאות).
הוא הגיע למשרד עם כוונה שיוסגר למשטרה ושם ישתוק.
התברר שהסיבה לדקירה החמורה הייתה שהוא נפגע מילולית, אוים, והוכה (לא באופן מהותי) על ידי התוקפים וחבריהם.
עבירת רצח - עו"ד אדטו
עבירת רצח – עו”ד אדטו
למרות שמדובר היה בחשד על שני ניסיונות לרצח, עם שני נפגעים קשה (יחסית).
– הוא מסר את הגרסה האמורה סיפר על פחדיו.
תאר את התפתחות האירוע, תאר מציאות שם הוא היה קורבן לאנשים מתעללים!
נכון האירוע שצולם היה רק חלקו – אבל מרגע שהתבררה התמונה – היחס השתנה לחלוטין!
התיק הסתיים בשנתיים וחצי של מאסר.

הפעלת אמצעים  – עורך דין פלילי בתיקי רצח 

במסגרת החקירה בעבירות המתה במיוחד לא רק יופעלו אמצעים יקרים ונרחבים – אלא המשטרה תשתמש הרבה מאוד, לצורך תיפלול המצב הרגשי, באמצעים שסופם ביצירה של לחץ נפשי קשה אצל החשוד.
– לחץ שהיא תדאג לקיומו ותתגבר ותזין אותו ללא הספקה.
הלחץ הנפשי – לפי תפיסת החקירה המשטרתי יוביל בסיומו של הליך לקריסה כללית אצל החשוד של כל מערכי ההגנה שלו עצמו – וראיה של השוטרים ככאלו שבאים לסייע לו.
החלק הפרונטלי מוביל את החקירה הפורנזית.
– לשניהם מטרה אחת לשבור את רוחו של הנחקר ולהובילו להודיה.

דוגמאות לאנשים שקרסו תחת עוצמת החקירה בעבירות המתה

עבירת רצח
הפעלת תרגילי חקירה בתיק עבירת רצח

דוגמאות לאנשים שקרסו תחת עוצמת החקירה לא חסרות מה שאיפיין את אלא שזוכו אחרי התמודדות מול המערכת היא העובדה שהם מהרגע הראשון באו עם מיקוד.
עורך דין פלילי עליו אתה כנחקר סומך והיית אתה ממליץ הוא הלכי למיקוד בתוך ימי החקירה האין סופיים! 
 
אפשר לציין אנשים רבים שקרסו תחת הלחץ האין סופי – הציבור מכיר חלק מהמקרים – במיוחד את אלו המפורסמים.
עמוס ברנס ז”ל – הודה ברצח החיילת רחל הלר ז”ל – ישב בכלא ובמשפט החוזר זוכה.
בשאלת רצח חנית קיקוס ז”ל הורשע “הרוצח” בתחילה עם סיפור עובדתי שברור לחלוטין (במיוחד לאחר מציאת הגופה) סיפור שלא יכול היה להתקיים (עדיין בכלא).

דוגמה ליצירה של לחץ – בעבירת רצח 

 
בעבר היו סיפורי אימים של אלימות חמורה מצד השוטרים.
כיום האלימות הפיזית הישירה אפשר לומר, אינה קיימת (בגדול) – אבל קיים מסע של יצירת לחץ פנימי קשה שמטריף כל נחקר עד לקצה גבול היכולת הנפשית. אחת המטרות של עורך דין פלילי בעבירת רצח היא להקטין את הלחץ ולא לאבד תפקודים לאורו.

דוגמה ליצירת לחץ פנימי

 השוטרים מספרים לנחקר שיש להם בדיקה של שרידי ירי (יש אבל לא הייתה היכולת לבצע שכן חלף זמן ניכר). הם הסבירו לו שהבדיקה תעשה בעוד מספר שעות והוא נשלח לתא המעצר להמתין לבדיקה.
שם בתא הסביר לו “עצור אחר (מדובב) שיש בדיקה כזאת וקל להכשיל אותה בסיוע מעט קפה על הידיים.
הלחץ הנפשי הוביל “למקלחת” של קפה. “מקלחת” מצולמת כמובן.
התוצאה: האיש לא היה יכול להסביר את התנהלותו ומעשיו בעצם הניסיון להשמיד שרידי ירי קשרו אותו לרצח שהיה.

דוגמה נוספת ללחץ פנימי

 
החוקרים הסבירו לנחקר שעורך דינו רק מעוניין בכסף – והוא “מכר” את התיק הפלילי – כך שרק הם מסוגלים לסייע לו – ואילו עורך דינו מטעה ומכשיל אותו שכן הוא מעוניין רק בכספי המשפחה.

דוגמה נוספת ללחץ

 עד כמה חשוב לשוטרים שהנחקר יהיה תחת לחץ ולאור זאת יעשה טעויות אנו רואים מה”פטנטים” השונים שמופעלים לצורך יצירת הלחץ.
בין היתר יש הצגה של:
 
  • תמונות של המנוח.
  • שיחות על העתיד – הלא צפוי!
  • צעקות.
  • חשיפה לבני משפחה של המנוח.
  • הפעלה של חקירות שנמשכות שעות רבות.
  • צעקות רמות וקשות.
  • יצירת איום פיזי במעצר על ידי מדובבים.
  • זיוף עיתונים/פרוטוקולים וכו שמלמדים שאחרים מסרו גרסה וכו.

מה חשוב לנחקר – עורך דין פלילי בעבירת רצח

 הדבר החשוב ביותר הוא עורך דין פלילי שיסביר את ההשלכות של כל אמירה ואמירה – עוד לפני שזאת נאמרת.
עורך דין פלילי עם ניסיון בעבירות רצח, עם הובלה של תיקי רצח לא רק בשלבי המעצר אלא גם בתיק הפלילי עצמו ביבת המשפט.
עורך דין שלא מפחד מהמערכת שהיא דורסנית – אלא – בא מטעמו של החשוש/נאשם על מנת להוביל את התיק לזיכוי.
עורך דין פלילי עם דימיו ן ויכולת לראות את המציאות במבחר דרכים.

רפורמה בעבירת רצח

 
בקרוב ייחקק חוק שיכניס רפורמה בעבירות המתה ויקבע מספר שיעורים לעבירות ההמתה – הרבה יותר מהמצב כיום – שהוא לא הוגן בייחס לרבים שיחשבו לרוצחים – למרות שפעלו בשל שיגעון רגעי.
מן הראוי לציין – יש תיקים רבים שבשל השינוי יכולים להינות מהשינוי מציאות – והם גם פועלים לפי עקרונות אלו.

המשך חקירות בתיקי רצח

 חקירות רצח לא בנקל מסתיימות ללא חשוד ידוע – גם שנים אחרי ממשיכה המשטרה להשקיע מאמצים בפענוח פרשיות רצח – ותיקי רצח עולים כל זמן מה במדגם של התחנה ונחקרים מחדש.
פרק זה מטרתו לדון בהיבט אחד של תיק הרצח  – החקירה הפלילית.
כאן בחקירה פלילית זאת חייב עורך הדין הפלילי להיות בעל ניסיון ניכר – שכן החקירה המשטרתית היא לא רק דינמית – אלא היא דורשת תגובות מהירות וכל הזמן במיוחד בשלבים הראשונים שהם שלבי החקירה הפלילית.

שימוש במשאבים – עבירת רצח 

בעת חקירה של תיק רצח תשתמש המשטרה במשאבים של חקירה שם נדירים בפרשיות אחרות – לדוגמה:
ב. תרגילי חקירה מתוחכמים.
ג. האזנות לקווי טלפון.
ד. האזנות נפח.
ה. הצבת מכשירי איתור על אנשים וכלי רכב ועוד.
ו. שחזור תנועות לפי מכשירי טלפון ניידים – עד לשנים אחרי.
ועוד ועוד ועוד.
בייחס למדובבים בפרשיות רצח
המדובב יכול להיות כל אדם שהחשוד לא יחשוד בו – חבר קרוב, שותף, בן משפחה ועוד. בפרק הרלוונטי על מדובבים המשך התיאור של ההתמודדות מול מציאות של דיבוב!

המדינה אף מסוגלת להעלים עבירות אחרות שאותו מדובב עבר  -כולל רצח אחר! הכול מתוך מטרה שלא להכשיל את העדות של האדם (עיין ערך פרשת מר אסי אבוטבול ורצח עו”ד פלילי יורם חכם).


רצח בנסיבות חריגות בחומרתן

חובה בזמן ניהול פרשית רצח לחשוב גם על העתיד, לא רק על ההרשעה אלא על המילים שיאמרו.
ע”פ 1900/18 אברהם ילמה:  “רצח בנסיבות חריגות בחומרתן

22.         לפי סעיף 29 לחוק שחרור על תנאי, ועדת שחרורים מיוחדת רשאית להמליץ לנשיא המדינה לקצוב את עונשו של מי שנגזר עליו עונש מאסר עולם, לאחר שחלפו 7 שנים לפחות מתחילת המאסר, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ-30 שנים. בשנת 2014 תוקן החוק (חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס’ 14), התשע”ה-2014) במסגרתו נחקק סעיף 30ב שנוסחו כדלהלן:

 30ב (א) בית משפט שהרשיע אדם ברצח רשאי לקבוע, לעניין המלצה לקציבת עונש מאסר עולם, שאותו אדם ביצע את המעשה בנסיבות חריגות בחומרתן.

(ב) קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 29 בשינויים אלה:

(1) על אף האמור בסעיף קטן (א), ועדת שחרורים מיוחדת לא תמליץ להקל בעונשו של האסיר בטרם חלפו לפחות 15 שנים מהיום שבו החל לשאת את מאסרו, ובלבד שהתקופה שתמליץ לקצוב לא תפחת מ-40 שנים;

(2) בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה), במקום “מ-30 שנים” יקראו “מ-40 שנים”.

            כלומר, מי שבית המשפט קבע בעניינו כי ביצע רצח בנסיבות חריגות בחומרתן, ועדת השחרורים המיוחדת לא תמליץ על הקלה בעונשו בטרם חלוף 15 שנים מראשית מאסרו, ותקופת המאסר עליה תמליץ לא תפחת מ-40 שנים.

 23.         התיקון לחוק לא נועד לחול על כל מקרה של רצח, הגם שכל רצח הוא חמור (וראו: דברי ההסבר להצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס’ 14) (אסיר עולם שהורשע ברצח חריג בחומרתו), התשע”ד-2014). מדובר אך במקרים המוגדרים כחריגים, כאכזריים או שיש בהם מרובי קורבנות (וראו דוגמאות שהועלו בדיון שהתקיים בכנסת על התיקון לחוק: פרוטוקול מס’ 208 מיום 30.6.2014 בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת)”.

מידע נוסף

צווי הגנה

בבניה: 14.6.21.     אחד הכלים המרכזיים שיש לאזרח כנגד מציאות מאיימת על ידי אדם המקורב אליו בין שהיא מבן הזוג או שכן בביניין או

קרא\י עוד »

גידול סמים

גידול סמים “מסוכנים” מטרתו לייצר את ה”סם המסוכן” בדרך של גידול חקלאי. – לפי ראיית החוק המצב מוביל להוספה להיצע הסמים המסוכנים. לאור זאת החוק

קרא\י עוד »

סחר בסם החקירה

 נושא המידע על סחר בסם החקירה חשוב לצורכי התמודדות עם האירועים והחשדות בייחס לעבירות של סחר בסמים – בעת החקירה במשטרה!  רק בהבנת הליך החקירתי

קרא\י עוד »

שחרור ממעצר

הליך המעצר לצורכי חקירה הנו הליך פוגעני ביותר לאור העובדה שהוא בפועל עוצר אדם – חף מפשע! אדם שלמרבה ההפתעה במדינת ישראל במרבית המקרים לא

קרא\י עוד »

הכנה לעימות במשטרה

פרק בבניה 31.5.21 החקירה במשטרה נועדה להוביל לראיות משפטיות תקינות. ראיות פליליות שהן בלי ספק “נקיות” מרבב. כאלה שאפשרי להוכיח את החשדות והאישומים באמצעותן. עורך

קרא\י עוד »

סעיף 74 לחסד”פ

עורך דין פלילי אדטו מוטי 052.23.32.651 חירום 24/7 הפרוצדורה הפלילית נועדה להגן על האזרח. לאפשר עיון של אמת בראיות ולקבוע כללים כיצד נוכל להאמין לראיות

קרא\י עוד »
לייעוץ 052-2332651 דילוג לתוכן